Del 1. ALLMÄNNA VILLKOR (KUND) 

Konst. 1. Tillämplighet

Den här försäljningsklienten är tillämplig och integrerad i alla köpeavtal som ingåtts av ICS Advisory and Finance (nedan kallad "tjänsteleverantör"), samt alla offert, erbjudanden, tjänster och leveranser som tillhandahålls av tjänsteleverantören.

Kundens eller andra parters klient är aldrig tillämplig, såvida inget annat skriftligt avtalats.

Genom att godkänna dessa KUNDER förlorar kunden rätten att begära tillämpning av annan KUND.

Kundens (eller andra parters) KLIENT utesluts uttryckligen som inte tillämpligt. Om någon artikel eller flera artiklar av denna KLIENT någon gång blir ogiltiga, ska de andra artiklarna i detta dokument vara giltiga för parterna.

Ändringar av dessa KUNDER kan endast avtalas i skriftlig form med underskrifter från parternas auktoriserade representanter. Vidare gäller godkända variationer av specifika köpeavtal inte för andra sådana avtal, såvida det inte uttryckligen bekräftas i skriftlig form.

Konst. 2. Definitioner

Rådgivning / rådgivning / konsultation: Informationen som tjänsteleverantören delar med kunden kan inte betraktas som ett rättsligt bindande yttrande, officiell rådgivning etc., såvida inte kunden specifikt har begärt upprättande av ett "skatteuttalande" eller "juridiskt yttrande" och har fått handlingar med sådana titlar. undertecknas av en av tjänsteleverantörens seniorpartner.

Konst. 3. Kontrakt

Om beslutet om annullering baseras på skäl som ingår i art. 15 (olagliga handlingar) eller misstankar om sådana åtgärder, vilket leder till en otillräcklig dokumentation för överensstämmelse, och kunden vägrar att lämna detaljer om sin identitet eller identiteten på andra personer som deltar i strukturen för att minska den uppskattade risken, då kunden ersättas inte för redan utbetalningar.

Tjänsteleverantören kommer också att instruera kunden via e-post. Korrespondensen kommer också att omfattas av dessa KLIENTER.

Konst. 4. Tillhandahållen information

Informationen som ges till kunden beror på specifika omständigheter relaterade till kunden och särskilda situationer som inte kan förutses eller bedömas i förväg av tjänsteleverantören.

Konst. 5. Tredjeparts tjänster

Konst. 6. Bankkontoöppning

Konst. 7. Immigration

Konst. 9. Sekreterare / lokal representant

Konst. 10. Bokföring

Konst. 11. Företagsinkorporering

Konst. 12. Erbjudanden

Konst. 13. Serviceleverans, ansvar

Konst. 14. Kundförpliktelser

Konst. 15. Omedelbar uppsägning av kontrakt

Konst. 16. Ytterligare kostnader och kostnader

Konst. 17. Periodisk eller ytterligare due diligence

- utgången av gamla dokument;

- rättsliga skäl att begära ytterligare information,

- utförande av en rutinkontroll enligt den nationella AML-förordningen,

- mottagande av ny information eller en begäran om tillbörlig aktsamhet från en officiell myndighet, en notarie eller annan behörig organisation,

Konst. 18. Betalningsvillkor

Konst. 19. Avbokningskostnad

Konst. 20. Redovisning / administrationskostnader

Om kunden beslutar att flytta sin redovisning till en annan leverantör kommer tjänsteleverantörens revisor att slutföra överföringen mot en avgift på 750 euro.

Konst. 21. Kommunikation

Att skicka elektroniska meddelanden till tjänsteleverantören sker på kundens risk. Tjänsteleverantören kan inte hållas ansvarig eller ansvarig för ofullständig eller felaktig ankomst eller för att ett meddelande som skickats elektroniskt inte har kommit.

Konst. 22. Sekretess

Konst. 23. Behöriga domstolar och tillämpliga lagar

Alla tvister ska avgöras utan undantag av de nederländska behöriga domstolarna, såvida inte parterna har samtyckt till olika arrangemang skriftligen.

 

Del 2 - Villkor och redovisningstjänst

          
Avtal för skattebokföringstjänster (NL)

SOM BEAKTAR att Kunden önskar erhålla vissa bokföringstjänster från ICS ADVISORY och samtycker till att engagera ICS ADVISORY som oberoende för att utföra dessa tjänster och ICS ADVISORY godkänner härmed att tillhandahålla sådana tjänster till Kunden.

Med hänsyn till de ömsesidiga förbunden och avtalen häri ingår de avtalsslutande parterna nu på följande villkor:

 1. Avtalsvillkor

Detta avtal träder i kraft den START DATUM. Det ska fortsätta att gälla under ett ”bokår”. Avtalet förlängs automatiskt om Kunden inte säger upp avtalet skriftligen tre månader före utgången av varje på varandra följande bokår.

 1. Utsedd kundrepresentant

För att säkerställa effektiv kommunikation och en effektiv designprocess mellan klienten och

ICS-RÅDGIVNING, kunden samtycker till att utse en enda representant som ska arbeta direkt med ICS-RÅDGIVNING.

Utsedd kundrepresentantinformation:

 

Namn: ______________________________________

 

Telefon: ______________________________________

 

E-post: ___________________________________________

 1. Bokföringstjänster

Enligt villkoren i detta avtal godkänner ICS ADVISORY härmed att tillhandahålla följande tjänster till kunden:

Dessutom kan ICS ADVISORY utföra ytterligare bokföringstjänster för kunden, om kunden begär det och ICS ADVISORY samtycker till att göra det. Alla tjänster som inte beskrivs specifikt i detta bekräftelseark ingår dock inte i bokföringsavgiften och kommer att faktureras separat till kunden.

Kunden kommer att tillhandahålla ICS ADVISORY en fullmakt för att agera på uppdrag av Kundens Företag specifikt för att hantera skattemyndigheterna. Utöver det kommer kunden att godkänna instruktionen för skattemyndigheterna att vidarebefordra all skatterelaterad korrespondens direkt till ICS ADVISORYs bokföringsavdelning (i Breda). För detta ändamål lade vi till bilaga A (proxy) till detta bekräftelseark.

 1. Användning av tjänster från tredje part

ICS ADVISORY har rätt att använda tredje parts tjänster när de tillhandahåller tjänster till kunden.

 1. Avgift för bokföring

Med hänsyn till de tjänster som ska utföras av ICS ADVISORY, samtycker kunden till att kompensera ICS ADVISORY för de tjänster som tillhandahålls på följande sätt:

Tjänster Belopp exkl. 21% moms
Redovisningsavgift per 0-100 fakturor 395 € per kvartal (3 månader)
Extra avgift för mer än 100 fakturor 75 € per kvartal (3 månader) - per ytterligare 100 mutationer
Skattekonsult / rapporter från juniorkonsult 90 € per timme
Skattekonsult / rapporter från seniorpartner 155 € per timme
VIES-retur gällande med förskjuten moms 35 € per retur
Invändning i skattefrågor € 90
I händelse av en skatterevision eller utredning / besök Hållare på € 675
Starta möte med alla som kommer för att träffa ICS ADVISORY på kundens vägnar eller kommer för att få information om klienten 90 € per timme
 1. Kostnader och utgifter

Förutom de avgifter som anges ovan kommer kunden att ersätta ICS ADVISORY för eventuella oförutsedda kostnader och utgifter som ICS ADVISORY ådrar sig för att utföra, för Kunden, de tjänster som anges i denna kontakt, inklusive men inte begränsat till, ändringar som måste göras görs efter ansökningsdagen, hantering av framställningar och invändningar i skattefrågor och liknande utgifter. Kostnader och utgifter faktureras till kunden mot en timavgift på € 90 ex. MOMS.

Om ditt företag tilldelas en högriskstatus (baserat på din affärsverksamhet eller bakgrund) kan ICS ADVISORY debitera klienten en deposition på upp till € 995.

Vi kommer alltid att bekräfta kostnaderna eller uppskattningen av kostnaden med dig i förväg.

 1. Betalningar

Alla (kvartalsvisa) betalningar måste betalas i förskott. När betalningen inte tas emot i tid har ICS ADVISORY rätt att stoppa sina tjänster och den kvartalsvisa momsdeklarationen kan försenas med potentiella böter (och extra avgifter) som ett resultat.
ICS ADVISORY skickar sin första faktura för bokningstjänsterna när vi har fått uppdraget från kunden och kommer att starta sina tjänster efter att betalningen har mottagits.

 1. Auktoriserad debitering

Kunden accepterar att underteckna ett mandatformulär som ger ICS ADVISORY rätt att skicka återkommande instruktioner från företag till företag för att debitera ditt (nederländska) företagskonto.

 1. Kundens ansvar

Kunden är ensam ansvarig för att tillhandahålla ICS ADVISORY all information, fakturor, data och dokument som är nödvändiga för att utföra de tjänster som överenskommits enligt detta avtal. Kunden kommer att tillhandahålla ICS ADVISORY alla nödvändiga dokument och fakturor i slutet av varje månad. Senast måste följande tidsfrister följas:

Kunden erkänner och samtycker till att exaktheten i finansiell information som tillhandahålls till ICS ADVISORY är kundens enda ansvar. ICS ADVISORY ansvarar inte för upprättandet av felaktiga finansiella rapporter, register och fakturering eller andra finansiella rapporter om de finansiella uppgifterna lämnas på grundval av felaktig information som tillhandahålls av kunden.

ICS-RÅDGIVNING kan kräva kundens godkännande innan en skattedeklaration eller årsredovisning lämnas in. Det är kundens ansvar att svara snabbt och undvika sena inlämnande påföljder.

 1. Snabbt förfarande och administrationskostnader

Om kunden skickar in de nödvändiga handlingarna efter den tidsfrist som anges i punkt 7 kommer ICS ADVISORY att debitera kunden en administrativ avgift på € 67 för varje försening. Liknande avgifter kommer att inträffa vid brådskande förfrågningar som behöver beaktas inom en begränsad tidsram. Alternativa avgifter kan anges av ICS ADVISORY beroende på situationen.
Om kunden lämnar in det obligatoriska pappersarbetet en månad efter det att tidsfristen har gått ut kan ICS ADVISORY ta ut kundens administrationskostnader på 67 euro och kunden måste överväga sena inlämnande av sanktioner som tas ut av skattemyndigheterna. Extra avgifter kan uppstå för att motsätta sig en "uppskattad" bedömning (av skattemyndigheterna).

 1. Ömsesidiga representationer

(B) Representationer från ICS ADVISORY: ICS ADVISORY representerar och garanterar att:

 1. Överföringsavgift

Om kunden vill överföra bokföringstjänsterna till en annan bokhållare, måste han informera ICS ADVISORY tre månader före utgången av det första bokåret. Uppsägningen måste vara skriftlig. ICS ADVISORY tar ut 395 € för att överföra alla dokument och digitala filer från klienten till sin nya bokhållare och samarbeta som kontakt i denna fråga. Detta är en valfri tjänst.

 1. Begränsning av ansvar

ICS ansvarar endast för att ett uppdrag inte slutförts eller försenats om det har bevisats att bristen på slutförandet eller förseningen orsakats av avsiktlig försummelse eller avsiktlig försummelse av ICS ADVISORY. Omfattningen av ICS ADVISORYs ansvar får inte överstiga beloppet på avtalspriset och under inga omständigheter kommer ICS ADVISORY att hållas ansvarigt för eventuell följdförlust eller förlust av vinst som uppstår till följd av ovanstående.

 1. Mellanliggande uppsägning

ICS ADVISORY har rätt att säga upp detta avtal omedelbart när det finns en indikation på att penningtvätt, bedrägeri, finansiering av terrorism eller olaglighet i allmänhet kan äga rum. Kunden är ansvarig för alla skador som orsakats ICS ADVISORY. Hela priset på tjänsterna återbetalas inte till kunden om ICS ADVISORY beslutar att säga upp avtalet på grund av ovan nämnda skäl.

I händelse av överträdelse av de angivna villkoren, eller vid felaktig information, kan skattemyndigheterna besluta att återkalla momsnumret och ICS ADVISORY kan besluta att avsluta sina bokföringstjänster och avgå som skatterepresentant.

 1. Jurisdiktion och tvister

Detta avtal regleras av nederländska lagar. Alla tvister ska lösas av domstolarna i Nederländerna. Parterna samtycker till att sådana domstolar exklusivt är behöriga, är överens om att acceptera delgivning av processen via post och avstår från eventuella jurisdiktions- eller platsförsvar som annars finns tillgängliga.

 1. Integration

Undertecknad förklarar att kunden vill använda ovanstående tjänster, med förbehåll för bestämmelserna i de allmänna villkoren för vilka ett utdrag i tryck bifogas. Undertecknad förklarar härmed uttryckligen att han / hon instämmer i vilka villkor.

Dessa villkor har utformats av Lwzjuristen

ICS Advisory har sitt huvudkontor på:
Beursplein 37
3011AA Rotterdam
Nederländerna

ICS har handelskammaren reg. nr. 71469710 och Moms nr. 858727754

Hitta också våra:
- Cookie politik
- Integritetspolicy
- Användarvillkor
- Ansvarsfriskrivning